Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Về việc bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Về việc bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Danh Mục:
Mã Tài Liệu

0628102204

Phân Loại

Doanh nghiệp

Hiện nay, pháp luật không có quy định về mẫu chuẩn của biên bản họp công ty.

Các công ty khi tiến hành lập biên bản họp thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bảo họp Hội đồng thành viên theo quy định pháp luật.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram