Mẫu Nghị Quyết Về việc cử người đại diện theo ủy quyền Công ty cổ phần

NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH Về việc cử người đại diện theo ủy quyền Công ty cổ phần

Danh Mục:
Mã Tài Liệu

0628102203

Phân Loại

Doanh nghiệp

Theo Điều 14, Luật doanh nghiệp 2020 thì cổ đông công ty là tổ chức được phép ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền, giấy ủy quyền được lập dưới hình thức văn bản ủy quyền có những thông tin liên quan đến người ủy quyền ( công ty, doanh nghiệp), thông tin liên quan đến người được ủy quyền, thời hạn được ủy quyền, nội dung phạm vi ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram