Giải Thích Hợp Đồng Bảo Hiểm

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Dịch vụ của chúng tôi Bạn muốn tham gia các loại bảo hiểm nhân thọ hoặc phi nhân thọ để bảo vệ sức khỏe và tích lũy cho tương lai, nhưn không tin vào chuyên viên tư vấn bảo hiểm.

Quá nhiều các quảng cáo từ các hãng bảo hiểm khác nhau trên thị trường và “sản phẩm của ai cũng là nhất”.

Hiếu thấu đáo về bảo hiểm và cơ chế bảo vệ của pháp luật bảo hiểm.

Công Việc Của Chúng Tôi

Đánh giá độc lập các quyền lợi và rủi ro dựa trên hợp đồng bảo hiểm.

Đưa ra các tư vấn và đề xuất tối ưu theo quy định.

cor1-f
giai thich hop dong bao hiem

Tư Vấn Hợp Đồng

Cung cấp tư vấn, nhận định và phân tích độc lập.

Soạn Thảo Hợp Đồng

Cá nhân hóa các loại hợp đồng theo nhu cầu và tuân thủ quy định.

Rà Soát Hợp Đồng

Kiểm tra tính phù hợp, nhận diện các điều khoản “cài cắm”.