SỔ NHẬT KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Sổ Nhật Ký Tập Sự Hành Nghề Luật Sư Chi tiết và Mới nhất  
Danh Mục:

50,000 

Mã Tài Liệu

1118042302

Phân Loại

Khác

Sổ Nhật Ký Tập Sự Hành Nghề Luật Sư

Sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sư là một công cụ quan trọng cho các tập sự luật sư trong quá trình học tập và rèn luyện tại các văn phòng luật sư, công ty luật. Sổ nhật ký này giúp các tập sự ghi chép và theo dõi quá trình học tập của mình, từ đó cải thiện kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của mình trong ngành luật.

Với sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sư, các tập sự có thể ghi lại các vụ án mà họ tham gia, các bài viết và bài báo pháp lý, và các hoạt động đào tạo và hội thảo mà họ tham gia. Sổ nhật ký cũng cho phép các tập sự đánh giá tiến trình của mình trong quá trình học tập và rèn luyện, từ đó cải thiện kỹ năng và kiến thức của mình.

Nhật ký tập sự, báo cáo quá trình tập sự của người tập sự hành nghề Luật sư phải có những nội dung gì?

Căn cứ tại Điều 7 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định như sau:

Nhật ký tập sự, báo cáo quá trình tập sự

  1. Người tập sự lập Sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sư theo mẫu quy định tại Thông tư này để ghi chép các công việc thuộc nội dung tập sự mà mình thực hiện trong thời gian tập sự. Sổ nhật ký tập sự có xác nhận của luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự khi kết thúc quá trình tập sự.
  2. Khi hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư, người tập sự có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về quá trình tập sự theo mẫu quy định tại Thông tư này cho Đoàn Luật sư nơi đăng ký tập sự. Báo cáo quá trình tập sự phải có nhận xét, chữ ký của luật sư hướng dẫn, xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và đánh giá của Đoàn Luật sư về tư cách đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật của người tập sự.

Theo đó, nhật ký tập sự, báo cáo quá trình tập sự của người tập sự hành nghề Luật sư phải có:

– Báo cáo quá trình tập sự phải có nhận xét, chữ ký của luật sư hướng dẫn

– Xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự

– Đánh giá của Đoàn Luật sư về tư cách đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật của người tập sự.

Mẫu sổ nhật ký tập sự hành nghề Luật sư được quy định như thế nào?

Tải có phí Mẫu Sổ Nhật Ký Tập Sự Hành Nghề Luật Sư của luật sư đã vượt qua kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư (Phí 50k – chuyển momo)

Căn cứ tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định mẫu sổ nhật ký tập sự hành nghề Luật có dạng như sau: https://bit.ly/3GOSCmw

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram